Bản tin số 370 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 18/4/2022

I. Công tác giám sát

1. Thông tin về ca mắc Covid-19

Tổng số F0 ghi nhận mới: 388 trường hợp (giảm 52 trường hợp so với ngày 17/4/2022). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 94 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 58 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 57 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 51 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 50 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 40 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 18 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 16 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 04 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 175.742 bệnh nhân. Trong đó: 168.624 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 7.118 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 7.118 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 23 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 239 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 6.468 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 1.628 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 212 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 2.247 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 273 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 75 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 854 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 279 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 812 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 88 bệnh nhân).

- Đang chờ đánh giá, sắp xếp điều kiện điều trị (Cách ly tạm thời tại các huyện/thị xã/thành phố): 388 trường hợp.

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 6.884 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 198 trường hợp.

- Có triệu chứng vừa: 34 trường hợp.

- Có triệu chứng nặng: 02 trường hợp (01 bệnh nhân thở máy không xâm lấn; 01 bệnh nhân thở máy xâm lấn).

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.572.360 mũi tiêm 

- Số người tiêm mũi 1 là: 559.973 người. Trong đó:

+ Số người từ 12 đến dưới 18 tuổi: 81.381người (chiếm 99,63% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Số người 18 tuổi trở lên: 478.592 người (chiếm 99,60% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 2 là: 552.082 người. Trong đó:

+ Số người từ 12 đến dưới 18 tuổi: 77.583 người (chiếm 94,98% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Số người 18 tuổi trở lên: 474.499 người (chiếm 98,74% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 460.305 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 262.394 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 197.911 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.622 người, đạt 98,82%; Mũi 2: 9.122 người, đạt 93,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.163 người, đạt 99,14%; Mũi 2: 72.180 người, đạt 99,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.053 người; Mũi nhắc lại: 24.991 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.516 người, đạt 99,95%; Mũi 2: 9.002 người, đạt 94,55% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.103 người, đạt 98,77%; Mũi 2: 52.942 người, đạt 98,47% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.378 người; Mũi nhắc lại: 10.702 người.

- Huyện Bát Xát

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.928 người, đạt 99,98%; Mũi 2: 8.728 người, đạt 97,74% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 48.862 người, đạt 99,52%; Mũi 2: 48.361 người, đạt 98,50% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 33.483 người; Mũi nhắc lại: 11.982 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.107 người, đạt 99,75%; Mũi 2: 7.616 người, đạt 93,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.759 người, đạt 99,72 %; Mũi 2: 40.011 người, đạt 97,89% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.734 người; Mũi nhắc lại: 15.736 người.

- Huyện Mường Khương

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.243 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 6.864 người, đạt 94,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.336 người, đạt 99,36%; Mũi 2: 34.189 người, đạt 98,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.369 người; Mũi nhắc lại: 13.890 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.214 người, đạt 99,1%; Mũi 2: 8.461 người, đạt 91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.343 người đạt 99,81%; Mũi 2: 41.194 người, đạt 99,46% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 17.227 người; Mũi nhắc lại: 23.776 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.752 người, đạt 100.04%; Mũi 2: 4.388 người, đạt 92,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.167 người, đạt 100.02%; Mũi 2: 19.973 người, đạt 99,06% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 10.363 người; Mũi nhắc lại: 6.955 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.643 người, đạt 99,73%; Mũi 2: 14.537 người, đạt 99,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi1: 105.339 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 104.937 người, đạt 99,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.632 người; Mũi nhắc lại: 64.819 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.356 người, đạt 99,60%; Mũi 2: 8.865 người, đạt 94,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.520 người, đạt 100%; Mũi 2: 60.712 người, đạt 97,11% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 37.107 người; Mũi nhắc lại: 11.941 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ của xã/phường/thị trấn:

- Cấp độ 1: 100/152 xã/phường/thị trấn.

- Cấp độ 2: 43/152 xã/phường/thị trấn.

- Cấp độ 3: 09/152 xã/phường/thị trấn.

- Cấp độ 4: 0/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/662020/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-17-4-2022

II. Khuyến cáo công tác phòng chống dịch

Một số điều cần biết về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Theo Bộ Y tế, hiện nay trên toàn quốc có khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19. Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ thực hiện trước đối với nhóm trẻ lớp 6, sau đó sẽ hạ dần độ tuổi. Việc tiêm vắc xin sẽ được triển khai cuốn chiếu theo trường, địa bàn, căn cứ vào tình hình dịch và số lượng vắc xin được cung ứng. Với mỗi lô vắc xin và từng nhóm trẻ, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Hiện có hai loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là vắc xin Pfizer và vắc xin Moderna. Mỗi trẻ sẽ được tiêm 2 mũi cùng loại vắc xin, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 4 tuần.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, trước khi đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, gia đình cần theo dõi sát sức khỏe của trẻ, đánh giá việc ăn, ngủ, sinh hoạt có bất thường hay không, đặc biệt với nhóm 5-6 tuổi. Với những trẻ có biểu hiện viêm đường hô hấp, nghi ngờ mắc COVID-19 thì không đưa trẻ đến điểm tiêm để tránh lây lan mầm bệnh, phụ huynh tạm thời dừng tiêm cho trẻ đến khi trẻ thật sự khỏe mạnh. Khi tới các điểm tiêm chủng, cha mẹ cần chia sẻ cụ thể với cán bộ y tế khám sàng lọc về tiền sử bệnh tật, dị ứng, bệnh mạn tính của trẻ (nếu có) để có chỉ định và hướng dẫn cụ thể.

Đối với trẻ có dị ứng với thành phần của vắc xin sẽ không thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Đối với trẻ có phản ứng nặng ở mũi tiêm đầu tiên sẽ không thực hiện mũi tiêm tiếp theo.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng.

Sau khi tiêm vắc xin COVID-19trẻ có thể gặp tình trạng đau đầu, tiêu chảy, đau khớp, đau cơ, sưng đau tại chỗ tiêm, sốt, phát ban, mệt mỏi... Các tình trạng này thường giảm sau 1-2 ngày đầu. Do đó, nếu thấy trẻ mệt mỏi nhiều hơn sau thời gian trên, cha mẹ cần liên hệ và đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất.Với trẻ em sau tiêm và trở lại trường học, gia đình và thầy cô cần có sự phối hợp chặt chẽ để tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻtrong vòng 1 tuần sau tiêm. Trẻ cần tránh vận động mạnh trong thời gian này, các hoạt động thể lực phải được điều chỉnh để tránh nhầm lẫn với các phản ứng sau tiêm./.

THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam:

https://covid19.ncsc.gov.vn/dulieu/

2. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19:http://covidmap.laocai.gov.vn/

3. Hệ thống kết nối thông tin chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà tỉnh Lào Cai:

https://chamsocsuckhoe.laocai.gov.vn/

4. Đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137.

- Bộ Y tế: 1900.9095.

5. Đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân: 0363.111.558.

6. Đường dây nóng hỗ trợ ứng dụng Công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19: 3822.999; 0969.666.239.

7. Tài liệu tham khảo:

- Hướng dẫn khai báo và chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà:

Hướng dẫn khai báo sức khỏe F0 tại nhà & tại cơ sở thu dung, điều trị | Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai (laocaitv.vn)

- Hướng dẫn điều trị, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc Covid-19 theo đường link sau:

https://stttt.laocai.gov.vn/1229/27531/73015/651810/phong-chong-dich-benh-virus-corona/tai-lieu-tuyen-truyen-huong-dan-dieu-tri-cham-soc-suc-khoe-tai-nha-cho-nguoi-mac-covid-19

- Videoclip Hướng dẫn phục hồi chức năng cho người nhiễm Covid-19 không triệu chứng, thể nhẹ và sau điều trị theo đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/1Csgqvjng8Vkn2PobPg55pe-Q42s12fNM/view

 

Tiểu ban Truyền thông