Bản tin số 391 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 22/5/2022

I. Công tác giám sát

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 15/5-22/5/2022: 280 trường hợp. Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 123 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 52 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 48 trường hợp.  

- Huyện Bát Xát: 24 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 19 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 09 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 04 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 01 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 0 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 181.107 bệnh nhân. Trong đó: 180.743 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 364 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 364 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 0 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 16 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 348 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 138 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 03 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 51 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 26 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 16 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 32 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 03 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 01 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 78 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 355 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 08 trường hợp.

- Có triệu chứng vừa: 01 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.762.937 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 40.540 người.

+ Mũi 2: 26 người.

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 83.137 người (chiếm 99,42% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 79.200 người (chiếm 94,71 % dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 480.471 người (chiếm 99,70% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 476.479 người (chiếm 98,87% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 578.892 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 261.197 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 341.887 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.632 người, đạt 36,82% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.800 người, đạt 99,55%; Mũi 2: 9.339 người, đạt 94,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.609 người, đạt 99,58%; Mũi 2: 72.607 người, đạt 99,58% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.515 người; Mũi nhắc lại: 55.308 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 3.738 người, đạt 29,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.642 người, đạt 99,63%; Mũi 2: 9.370 người, đạt 96,82% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.677 người, đạt 99,57%; Mũi 2: 53.272 người, đạt 98,82% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.805 người; Mũi nhắc lại: 35.572 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.072 người, đạt 39,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.182 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 8.821 người, đạt 95,77% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 48.929 người, đạt 99,59%; Mũi 2: 48.445 người, đạt 98,61% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 32.099 người; Mũi nhắc lại: 38.656 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.867 người, đạt 41,88% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.311 người, đạt 99,77%; Mũi 2: 7.807 người, đạt 93,72% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.857 người, đạt 99,73 %; Mũi 2: 40.356 người, đạt 98,50% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.567 người; Mũi nhắc lại: 27.398 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 3.955 người, đạt 34,31% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.431 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 6.928 người, đạt 93,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.344 người, đạt 99,37%; Mũi 2: 34.189 người, đạt 98,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.524 người; Mũi nhắc lại: 20.043 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.956 người, đạt 43,08% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.432 người, đạt 96,81%; Mũi 2: 8.785 người, đạt 90,17% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.511 người đạt 99,12%; Mũi 2: 41.315 người, đạt 98,65% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại: 29.921 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 3.627 người, đạt 54,48% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.972 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 4.606 người, đạt 92,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.300 người, đạt 100%; Mũi 2: 20.130 người, đạt 99,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.324 người; Mũi nhắc lại: 14.637 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.866 người, đạt 22,83% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.749 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 14.647 người, đạt 99,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.428 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.248 người, đạt 99,82% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại: 83.774 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 3.830 người, đạt 27,54% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.618 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 8.897 người, đạt 92,40% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.816 người, đạt 100%; Mũi 2: 60.917  người, đạt 96,98% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 37.872 người; Mũi nhắc lại: 35.964 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:               

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/665337/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-23-5-2022

II. Khuyến cáo công tác phòng chống dịch

            Tiếp tục mũi tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19

Thời gian qua, mặc dù số người mắc COVID-19 tại tỉnh Lào Cai tăng cao, nhưng tỷ lệ ca chuyển nặng và tử vong rất thấp. Các trường hợp tử vong tại Lào Cai đều xảy ra trên người mắc bệnh nền, chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin. Điều đó cho thấy hiệu quả rõ ràng của việc tiêm đủ liều vắc xin trong việc nâng cao sức khỏe và phòng, chống bệnh. Việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Lào Cai thời gian qua được thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai tiêm bổ sung và nhắc lại còn gặp nhiều khó khăn do tâm lý chủ quan, lơ là của người dân.

 Hiệu quả bảo vệ của vắc xin phòng COVID-19 có thể giảm theo thời gian, đặc biệt ở người lớn tuổi và những người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch hoặc trước biến thể mới. Do đó, việc tiêm vắc xin liều bổ sung và tăng cường là cần thiết để có được sự bảo vệ lâu dài cho mỗi người. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu và phối hợp với ngành Y tế thực hiện tiêm đầy đủ mũi tiêm bổ sung và nhắc lại. Cụ thể như sau:

Những người nào cần được tiêm mũi bổ sung vắc xin COVID-19?

Người được tiêm thêm mũi bổ sung vắc xin COVID-19 là người từ 18 tuổi trở lên và đáp ứng các điều kiện sau:

          Trường hợp thứ nhất: Là những người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như: người cấy ghép tạng, bệnh nhân ung thư, HIV/AIDS, người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch… đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 bằng bất kỳ loại vắc xin nào.

Trường hợp thứ hai: Là những người đã tiêm 2 mũi vắc xin Vero Cell.

Thời gian tiêm mũi bổ sung: Sau khi tiêm mũi 2 từ 28 ngày đến 03 tháng. Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là đã hoàn thành liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19. Các trường hợp khác khi tiêm đủ 2 mũi vắc xin được tính là đã hoàn thành liều cơ bản.

Những người nào cần được tiêm mũi nhắc lại vắc xin COVID-19?

Người được tiêm mũi nhắc lại là những người đã hoàn thành các mũi vắc xin phòng COVID-19 cơ bản, trong đó:

          Trường hợp thứ nhất: Là những người đã được tiêm mũi bổ sung vắc xin COVID-19, 3 tháng sau khi tiêm mũi bổ sung những trường hợp này sẽ được tiêm thêm 1 mũi nhắc lại, như vậy những người này phải tiêm 4 mũi mới được tính là tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Trường hợp thứ 2: Gồm tất cả những người đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 bằng các loại vắc xin: Astra Zeneca, Pfizer, Moderna... Những trường hợp này sau khi tiêm mũi thứ 03 thì được tính là tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Những trường hợp nào chống chỉ định hoặc phải hoãn tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vắc xin COVID-19?

Những người không được tiêm hoặc phải hoãn tiêm là người đã từng bị sốc phản vệ với vắc-xin phòng COVID-19 trong lần tiêm lần trước đó, nhóm thứ hai không được tiêm là người không đủ điều kiện tiêm theo công bố của nhà sản xuất vắc xin.

Người đã tiêm 2 hoặc 3 mũi vắc xin phòng COVID-19 nhưng đang mắc bệnh cấp tính, bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai dưới 13 tuần cũng sẽ được hoãn tiêm chủng, tuy nhiên những trường hợp này cần được tiêm sớm ngay sau khi ổn định bệnh hoặc khi tuổi thai được trên 13 tuần.

Loại vắc xin phòng COVID-19 nào được sử dụng để tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại cho người dân?

Hiện nay, Lào Cai đã được Bộ Y tế cấp và sử dụng 5 loại vắc xin gồm: Vắc xin  Vero Cell, Astra Zeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik. Người dân đến các điểm tiêm chủng sẽ được cán bộ tiêm chủng tư vấn và xác định loại vắc xin phù hợp cho mình.

Sau khi mắc COVID-19 thì bao lâu có thể tiêm vắc xin phòng COVID-19?

Người đã mắc COVID-19 thì có thể tiêm vắc xin ngay sau khi hồi phục và đã hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Vì vậy, sau khi khỏi bệnh, bạn hãy thực hiện tiêm mũi 1, mũi 2 hoặc mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 ngay nếu đủ sức khỏe và khoảng cách giữa các mũi tiêm

Đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã mắc COVID-19: Thực hiện tiêm sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng.

Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều ca mắc trong cộng đồng, người dân không nên chủ quan trong việc phòng bệnh và cần đánh giá đúng về hiệu quả bảo vệ sức khỏe cho bản thân bằng việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Ngành Y tế khuyến cáo những người đủ điều kiện tiêm vắc xin COVID-19 cần chủ động liên hệ với điểm tiêm gần nhất, ngay khi được cán bộ y tế hoặc chính quyền địa phương thống báo hãy đến ngay điểm tiêm chủng gần nhất để được khám, tư vấn và tiêm vắc xin nhằm tạo kháng thể cho bản thân và gia đình./.

Tiểu ban Truyền thông