Bản tin số 392 Về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 29/5/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 23/5-29/5/2022: 250 trường hợp. Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 129 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 40 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 31 trường hợp.  

- Huyện Bát Xát: 15 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 12 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 10 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 10 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 02 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 181.357 bệnh nhân. Trong đó: 181.052 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 305 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 305 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 0 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 09 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 296 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 134 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 08 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 56 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 25 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 08 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 17 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 02 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 02 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 44 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 298 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 06 trường hợp.

- Có triệu chứng vừa: 01 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.792.952 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 48.640 người.

+ Mũi 2: 10.254 người.

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 83.200 người (chiếm 99,44% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 79.598 người (chiếm 95,13 % dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 480.570 người (chiếm 99,70% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 476.693 người (chiếm 98,90% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 613.997 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 259.811 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 350.151 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 4.035 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.164 người, đạt 40,30%; Mũi 2: 2.338 người, đạt 15,29% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.823 người, đạt 99,79%; Mũi 2: 9.460 người, đạt 96,10% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.648 người, đạt 99,64%; Mũi 2: 72.646 người, đạt 99,63% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.527 người; Mũi nhắc lại lần 1: 56.061 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.450 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.133 người, đạt 33,01%; Mũi 2: 327 người, đạt 2,61% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.644 người, đạt 99,62%; Mũi 2: 9.373 người, đạt 96,82% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.694 người, đạt 99,58%; Mũi 2: 53.307 người, đạt 98,86% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.840 người; Mũi nhắc lại lần 1: 36.040 người. Mũi nhắc lại lần 2: 678 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.564 người, đạt 50,75%; Mũi 2: 1.679 người, đạt 12,98% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.190 người, đạt 99,70%; Mũi 2: 8.880 người, đạt 96,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 48.974 người, đạt 99,54%; Mũi 2: 48.473 người, đạt 98,58% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.551 người; Mũi nhắc lại lần 1: 40.948 người. Mũi nhắc lại lần 2: 0 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.736 người, đạt 49,38%; Mũi 2: 1.025 người, đạt 8,82% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.312 người, đạt 99,78%; Mũi 2: 7.869 người, đạt 94,47% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.859 người, đạt 99,73%; Mũi 2: 40.391 người, đạt 98,59% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.578 người; Mũi nhắc lại lần 1: 28.642 người. Mũi nhắc lại lần 2: 0 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.639 người, đạt 48,92%; Mũi 2: 1.827 người, đạt 15,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.431 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 6.935 người, đạt 93,31% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.344 người, đạt 99,37%; Mũi 2: 34.189 người, đạt 98,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.556 người; Mũi nhắc lại lần 1: 20.676 người. Mũi nhắc lại lần 2: 0 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.637 người, đạt 49%; Mũi 2: 919 người, đạt 7,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.444 người, đạt 96,93%; Mũi 2: 8.856 người, đạt 90,90% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.514 người, đạt 99,12%; Mũi 2: 41.337 người, đạt 98,70% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 30.558 người. Mũi nhắc lại lần 2: 372 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 3.767 người, đạt 56,59%; Mũi 2: 889 người, đạt 13,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.974 người, đạt 99,32%; Mũi 2: 4.653 người, đạt 92,91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.302 người, đạt 99,97%; Mũi 2: 20.141 người, đạt 99,18% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.328 người; Mũi nhắc lại lần 1: 14.882 người. Mũi nhắc lại lần 2: 0 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.742 người, đạt 26,94%; Mũi 2: 1.203 người, đạt 5,64% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.753 người, đạt 99,85%; Mũi 2: 14.662 người, đạt 99,24% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.431 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.264 người, đạt 99,83% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 84.633 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.267 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.258 người, đạt 37,81%; Mũi 2: 47 người, đạt 0,34% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.629 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 8.910 người, đạt 92,43% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.831 người, đạt 100%; Mũi 2: 60.945 người, đạt 97,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 37.940 người; Mũi nhắc lại lần 1: 37.711 người. Mũi nhắc lại lần 2: 268 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:               

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/665951/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-29-5-2022

 

Tiểu ban Truyền thông