Bản tin số 393 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 05/6/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 30/5 - 05/6/2022: 223 trường hợp. Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 96 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 29 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 25 trường hợp.  

- Huyện Bắc Hà: 25 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 18 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 13 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 11 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 04 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 02 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 181.580 bệnh nhân. Trong đó: 181.333 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 247 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 247 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 0 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 10 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 237 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 100 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 12 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 58 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 11 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 09 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 10 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 02 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 04 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 31 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 240 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 06 trường hợp.

- Có triệu chứng vừa: 01 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.802.947 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 51.397 người.

+ Mũi 2: 12.455 người.

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 83.204  người (chiếm 99,44% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 79.625 người (chiếm 95,14 % dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 480.583 người (chiếm 99,70% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 476.731 người (chiếm 98,90% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 618.952 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 259.493 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 350.151 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 8.642 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.195 người, đạt 40,5%; Mũi 2: 2.357 người, đạt 15,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.824 người, đạt 99,80%; Mũi 2: 9.460 người, đạt 96,10% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.649 người, đạt 99,64%; Mũi 2: 72.646 người, đạt 99,63% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.528 người; Mũi nhắc lại lần 1: 56.086 người. Mũi nhắc lại lần 2: 1.539 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 4.695 người, đạt 37,5%; Mũi 2: 741 người, đạt 5,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.644 người, đạt 99,62%; Mũi 2: 9.375 người, đạt 96,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.694 người, đạt 99,58%; Mũi 2: 53.307 người, đạt 98,86% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.840 người; Mũi nhắc lại lần 1: 36.044 người. Mũi nhắc lại lần 2: 678 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.749 người, đạt 52,18%; Mũi 2: 1.840 người, đạt 14,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.190 người, đạt 99,70%; Mũi 2: 8.880 người, đạt 96,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 48.947 người, đạt 99,54%; Mũi 2: 48.473 người, đạt 98,58% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.551 người; Mũi nhắc lại lần 1: 40.956 người. Mũi nhắc lại lần 2: 0 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.895người, đạt 50,75%; Mũi 2: 1.391 người, đạt 11,98% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.313 người, đạt 99,78%; Mũi 2: 7.887 người, đạt 94,67% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.859 người, đạt 99,73%; Mũi 2: 40.392 người, đạt 98,59% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.578 người; Mũi nhắc lại lần 1: 28.691 người. Mũi nhắc lại lần 2: 0 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.639 người, đạt 48,92%; Mũi 2: 1.827 người, đạt 15,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.431 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 6.935 người, đạt 93,31% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.344 người, đạt 99,37%; Mũi 2: 34.189 người, đạt 98,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.556 người; Mũi nhắc lại lần 1: 20.676 người. Mũi nhắc lại lần 2: 0 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 5.865 người, đạt 50,99%; Mũi 2: 1.061 người, đạt 9,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.444 người, đạt 96,93%; Mũi 2: 8.857 người, đạt 90,91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.514 người, đạt 99,12%; Mũi 2: 41.337 người, đạt 98,70% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 30.570 người. Mũi nhắc lại lần 2: 437 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 3.795 người, đạt 57,01%; Mũi 2: 996 người, đạt 14,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.974 người, đạt 99,32%; Mũi 2: 4.654 người, đạt 92,91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.303 người, đạt 99,97%; Mũi 2: 20.148 người, đạt 99,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.333 người; Mũi nhắc lại lần 1: 14.956 người. Mũi nhắc lại lần 2: 05 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.361 người, đạt 29,86%; Mũi 2: 1.763 người, đạt 8,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.755 người, đạt 99,85%; Mũi 2: 14.667 người, đạt 99,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.442 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 105.294 người, đạt 99,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 84.803 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.715 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.203 người, đạt 44,61%; Mũi 2: 479 người, đạt 3,44% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.629 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 8.910 người, đạt 92,43% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.831 người, đạt 100%; Mũi 2: 60.945 người, đạt 97,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 37.940 người; Mũi nhắc lại lần 1: 37.711 người. Mũi nhắc lại lần 2: 268 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:               

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/666629/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-ngay-05-6-2022

Tiểu ban Truyền thông