Thực hiện phòng, chống tham nhũng từ những điều đơn giản

Thời gian qua, không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật của Đảng, hành chính của Nhà nước và xử lý hình sự. Để nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ, cơ quan.

Tích cực, chủ động lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với thanh tra thực thi công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm. Đồng thời, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện các Nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức như: kết hợp hội nghị tổng kết công tác chuyên môn, công tác đoàn thể, học tập Nghị quyết của Đảng, các cuộc họp giao ban có lồng ghép các nội dung về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền qua Công thông tin điện tử của Sở… Các Chi bộ đã triển khai phổ biến, quán triệt nghiêm túc văn bản của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên rõ rệt. 

Công tác phòng, chống tham nhũng được tuyên truyền, quán triệt trong những buổi sinh hoạt, hội nghị nội bộ của Sở TT&TT tỉnh Lào Cai.

Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sát với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đảng ủy Sở đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2022. Quán triệt thực hiện “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sở cũng ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên

Sở Thông tin và Truyền thông luôn thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm. Công khai chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc thanh toán, quyết toán các nguồn kinh phí, các khoản chi phục vụ hoạt động của cơ quan; việc bố trí, quản lý sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng… Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công theo quy định của pháp luật. Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương. Sở đã tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (năm 2020) trong toàn ngành kịp thời, đầy đủ, 100% cán bộ, công chức, người lao động trong Sở thực hiện kê khai, tài sản thu nhập lần đầu.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện đã đạt được của cơ quan, của ngành; gắn với việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Hoạt động giám sát nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng được duy trì thường xuyên, thông qua các hình thức khác nhau như: tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân… Qua các đợt kiểm tra, giám sát, Sở Thông tin và Truyền thông không phát hiện trường hợp nào có hành vi, biểu hiện tham nhũng. 

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Ánh Nguyễn

Tin Liên Quan

Lào Cai ban hành chính sách nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Lễ hội mùa đông Sa Pa dự kiến khai mạc ngày 23/12/2022

UBND thị xã Sa Pa vừa ban hành Kế hoạch số 408 về tổ chức Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2022 với chủ đề “Thiên đường tuyết rơi”.

Thống nhất chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”

Sau một ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc, trong đó đã thống nhất lựa chọn chủ đề phát triển năm 2023 là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển”.

Tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

“Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022” trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được tổ chức từ 0 giờ ngày 02/12/2022 đến 12 giờ ngày 04/12/2022.

Tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023

Để chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 11.