Bản tin số 409 Về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 25/9/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 19/9 - 25/9/2022: 258 trường hợp (giảm 152 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 104 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 51 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 35 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 31 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 16 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 08 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 07 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 06 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 185.845 bệnh nhân. Trong đó: 185.596 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 249 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 249 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 12/9 - 18/9/2022: 19 trường hợp (giảm 09 trường hợp so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 12 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 07 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 230 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 116 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 07 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 12 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 30 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 05 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 36 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 03 bệnh nhân; Mường Khương: 08 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 16 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 243 trường hợp.

- Triệu chứng lâm sàng nhẹ: 04 trường hợp.

- Thở oxy marsk, gọng kính: 02 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.185.885 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 112.500 người (chiếm 95,98% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 84.833 người (chiếm 72,38% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.090 người (chiếm 99,72% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 83.397 người (chiếm 97,73% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 53.243 (chiếm 62,4% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.252 người (chiếm 99,84% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 479.383 người (chiếm 99,25% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 803.638 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.817 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 397.619 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 145.202 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.005 người, đạt 98,10%; Mũi 2: 11.705 người, đạt 76,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.040 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 10.040 người, đạt 100%; Mũi nhắc lại: 7.352, đạt 73,23% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.983 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 72.982 người, đạt 100,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 62.736 người. Mũi nhắc lại lần 2: 31.332 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.408 người, đạt 99,10%; Mũi 2: 8.641 người, đạt 69.01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.867 người, đạt 99,02%; Mũi 2: 9.824 người, đạt 98,59 %; Mũi nhắc lại: 6.066 người, đạt 60,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.048 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 53.686 người, đạt 99,05% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.966 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.321 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.541 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.734 người, đạt 98,45%; Mũi 2: 10.680 người, đạt 82,57% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.540 người, đạt 99,01%; Mũi 2: 9.391 người, đạt 97,48%; Mũi nhắc lại: 6.618 người, đạt 68,69% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.036 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 48.703 người, đạt 99,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.659 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.862 người. Mũi nhắc lại lần 2: 12.013 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.823 người, đạt 93,18 %; Mũi 2: 8.478 người, đạt 72,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.411 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 8.140 người, đạt 96,69%; Mũi nhắc lại: 5.447 người, đạt 64,71% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.970 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 40.723 người, đạt 99,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.423 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.333 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 10.879 người, đạt 96,42%; Mũi 2: 9.202 người, đạt 81,56% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.608 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.381 người, đạt 97,02%; Mũi nhắc lại: 4.945 người, đạt 65,00% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.618 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 34.501 người, đạt 99,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 27.276 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.299 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.223 người, đạt 97,57%; Mũi 2: 7.367 người, đạt 64,04% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.746 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.388 người, đạt 96,25%; Mũi nhắc lại: 4.735 người, đạt 47,92% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.625 người, đạt 99,37%; Mũi 2: 41.625 người, đạt 99,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.187 người. Mũi nhắc lại lần 2: 10.659 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.110 người, đạt 91,78%; Mũi 2: 4.185 người, đạt 62,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.077 người, đạt 99,51%; Mũi 2: 4.861 người, đạt 95,28%; Mũi nhắc lại: 2.482 người, đạt 48,65% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.445 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 20.405 người, đạt 99,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.496 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.617 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.920 người, đạt 93,47%; Mũi 2: 14.535 người, đạt 68,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.796 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 14.779 người, đạt 99,78%; Mũi nhắc lại: 8.897 người, đạt 60,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.535 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.489 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 88.607 người. Mũi nhắc lại lần 2: 33.273 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.398 người, đạt 95,12%; Mũi 2: 10.040 người, đạt 71,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.005 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 9.593 người, đạt 95,84%; Mũi nhắc lại: 6.701 người, đạt 66,97% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.992 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 61.269 người, đạt 97,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.702 người. Mũi nhắc lại lần 2: 21.072 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

6. Khuyến cáo phòng chống dịch

Thông điệp phòng, chống dịch trong tình hình mới: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác

  - KHẨU TRANG:

+ Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

+ Bắt buộc đeo khẩu trang đối với:

Người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19;

Các đối tượng (trừ trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021;

Và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế.

(Hướng dẫn chi tiết theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế)

- KHỬ KHUẨN: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập.

- VẮC XIN: Thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

-   Vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về THUỐC + ĐIỀU TRỊ + CÔNG NGHỆ + Ý THỨC NGƯỜI DÂN và các biện pháp khác:

+ Sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

+ Tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc COVID-19.

+ Sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

+ Ý thức người dân: chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không phát tán tuyên truyền thông tin xấu – độc, tham gia và tuân thủ các quy định về hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng.

+ Các biện pháp khác: Theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

Tiểu ban Truyền thông