Bản tin số 413 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 23/10/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 17/10 - 23/10/2022: 24 trường hợp (giảm 31 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 13 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 06 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 02 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 01 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 01 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.168 bệnh nhân. Trong đó: 186.131 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 37 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 37 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 17/10 - 23/10/2022: 04 trường hợp (bằng số trường hợp với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 01 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 01 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 35 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 17 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 07 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 06 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 02 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 02 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 01 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 37 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.239.556 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 113.094 người (chiếm 96,26% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 86.136 người (chiếm 73,32% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.558 người (chiếm 99,77% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 84.377 người (chiếm 98,39% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 61.048 (chiếm 71,19% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.566 người (chiếm 99,85% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 479.802 người (chiếm 99,28% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.842 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 1: 403.599 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 182.534 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.006 người, đạt 98,11%; Mũi 2: 11.754 người, đạt 76,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.130 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.129 người, đạt 99,99%; Mũi nhắc lại: 7.955 đạt 78,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.071 người, đạt 100%; Mũi 2: 73.068 người, đạt 99,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.349 người. Mũi nhắc lại lần 2: 35.219 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.460 người, đạt 97,34%; Mũi 2: 8.792 người, đạt 68,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.973 người, đạt 99,11%; Mũi 2: 9.973 người, đạt 99,11 %; Mũi nhắc lại: 6.945 người, đạt 69,02% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.158 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 53.832 người, đạt 99,16% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.987 người; Mũi nhắc lại lần 1: 43.092 người. Mũi nhắc lại lần 2: 22.220 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.786 người, đạt 98,85%; Mũi 2: 10.870 người, đạt 84,04% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.684 người, đạt 99,32%; Mũi 2: 9.595 người, đạt 98,41%; Mũi nhắc lại: 7.138 người, đạt 73,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.069 người, đạt 99,73%; Mũi 2: 48.744 người, đạt 99,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 47.376 người. Mũi nhắc lại lần 2: 17.726 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.090 người, đạt 95,48 %; Mũi 2: 9.102 người, đạt 78,36% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.423 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 8.172 người, đạt 96,94%; Mũi nhắc lại: 5.837 người, đạt 69,24% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.980 người, đạt 99,82%; Mũi 2: 40.748 người, đạt 99,25% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.834 người. Mũi nhắc lại lần 2: 13.035 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.053 người, đạt 97,96%; Mũi 2: 9.435 người, đạt 83,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.633 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.513 người, đạt 98,43%; Mũi nhắc lại: 5.363 người, đạt 70,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.633 người, đạt 99,75%; Mũi 2: 34.545 người, đạt 99,50% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 27.795 người. Mũi nhắc lại lần 2: 9.243 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.271 người, đạt 97,98%; Mũi 2: 7.423 người, đạt 64,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.746 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.535 người, đạt 97,84%; Mũi nhắc lại: 5.102 người, đạt 52,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.640 người, đạt 99,41%; Mũi 2: 41.625 người, đạt 99,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.625 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.319 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.110 người, đạt 91,78%; Mũi 2: 4.185 người, đạt 62,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.099 người, đạt 99,61%; Mũi 2: 4.949 người, đạt 96,68%; Mũi nhắc lại: 3.294 người, đạt 64,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.459 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 20.447 người, đạt 99,81% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.657 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.906 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.920 người, đạt 93,47%; Mũi 2: 14.535 người, đạt 68,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.858 người, đạt 99,91%; Mũi 2: 14.811 người, đạt 99,59%; Mũi nhắc lại: 12.497 người, đạt 84,03% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.553 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.507 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 90.012 người. Mũi nhắc lại lần 2: 45.433 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.398 người, đạt 95,12%; Mũi 2: 10.040 người, đạt 71,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.012 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.700 người, đạt 96,88%; Mũi nhắc lại: 6.917 người, đạt 69,09% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 63.003 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.286 người, đạt 97,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.859 người. Mũi nhắc lại lần 2: 22.433 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn

Tiểu ban Truyền thông