Bản tin số 414 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 30/10/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 24/10 - 30/10/2022: 42 trường hợp (tăng 18 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 23 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 06 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 05 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 03 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 02 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 01 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 01 trường hợp.

- Tỉnh khác: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.210 bệnh nhân. Trong đó: 186.180 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 30 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 30 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 24/10 - 30/10/2022: 0 trường hợp (giảm 4 trường hợp với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 03 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 27 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 15 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 03 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 03 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 03 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 03 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 30 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.266.666 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 113.094 người (chiếm 96,26% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 86.136 người (chiếm 73,32% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.668 người (chiếm 99,49% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 84.637 người (chiếm 98,29% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 63.879 người (chiếm 74,18% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.742 người (chiếm 99,86% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 480.154 người (chiếm 99,32% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.842 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 1: 408.498 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 201.016 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.006 người, đạt 98,11%; Mũi 2: 11.754 người, đạt 76,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.156 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 10.153 người, đạt 99,97%; Mũi nhắc lại: 8.240 đạt 81,13% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.090 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 73.082 người, đạt 99,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.440 người. Mũi nhắc lại lần 2: 36.036 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.460 người, đạt 97,34%; Mũi 2: 8.792 người, đạt 68,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10,019 người, đạt 99,25%; Mũi 2: 10,019 người, đạt 99,25%; Mũi nhắc lại: 7.319 người, đạt 7.250% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.229 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 53.941 người, đạt 99,23% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.987 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.655 người. Mũi nhắc lại lần 2: 27.281 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.786 người, đạt 98,85%; Mũi 2: 10.870 người, đạt 84,04% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.692 người, đạt 96,71%; Mũi 2: 9.612 người, đạt 95,91%; Mũi nhắc lại: 7.952 người, đạt 79,35% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.074 người, đạt 99,74%; Mũi 2: 48.768 người, đạt 99,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 47.3649 người. Mũi nhắc lại lần 2: 19.925 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.090 người, đạt 95,48 %; Mũi 2: 9.102 người, đạt 78,36% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.436 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 8.204 người, đạt 97,18%; Mũi nhắc lại: 6.306 người, đạt 74,70% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.003 người, đạt 99,83%; Mũi 2: 40.774 người, đạt 99,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 35.738 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.101 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.053 người, đạt 97,96%; Mũi 2: 9.435 người, đạt 83,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.633 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.517 người, đạt 98,48%; Mũi nhắc lại: 5.420 người, đạt 71,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.633 người, đạt 99,75%; Mũi 2: 34.581 người, đạt 99,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 28.145 người. Mũi nhắc lại lần 2: 9.847 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.271 người, đạt 97,98%; Mũi 2: 7.423 người, đạt 64,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.746 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.568 người, đạt 98,17%; Mũi nhắc lại: 5.276 người, đạt 54,14% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.643 người, đạt 99,41%; Mũi 2: 41.636 người, đạt 99,40% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.792 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.813 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.110 người, đạt 91,78%; Mũi 2: 4.185 người, đạt 62,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.111 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 4.962 người, đạt 96,78%; Mũi nhắc lại: 3.399 người, đạt 66,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.477 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 20.479 người, đạt 99,91% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.835 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.215 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.920 người, đạt 93,47%; Mũi 2: 14.535 người, đạt 68,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.859 người, đạt 99,91%; Mũi 2: 14.824 người, đạt 99,68%; Mũi nhắc lại: 12.806 người, đạt 86,11% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.559 người, đạt 100,01%; Mũi 2: 105.516 người, đạt 99,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 90.457 người. Mũi nhắc lại lần 2: 46.500 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.398 người, đạt 95,12%; Mũi 2: 10.040 người, đạt 71,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.016 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 9.778 người, đạt 97,62%; Mũi nhắc lại: 7.161 người, đạt 71,50% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 63.034 người, đạt 100,01%; Mũi 2: 61.377 người, đạt 97,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.787 người. Mũi nhắc lại lần 2: 27.271 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn./.

Tiểu ban Truyền thông