Chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác dân vận chính quyền tại Lào Cai

Dân vận chính quyền là một trong những nội dung trọng tâm của công tác dân vận. Nhận thức tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai đã chú trọng lãnh đạo thực hiện, làm chuyển biến tác phong làm việc theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.

 

Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm cho người lao động huyện Si Ma Cai.

Những năm qua, công tác dân vận chính quyền đã được các cơ quan, ban, ngành và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện, tạo được sự chuyển biến tiến bộ. Đặc biệt trong việc cụ thể hoá, thể chế hoá chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của chính quyền từ cơ sở như triển khai thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 20/10/2015 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và triển khai thực hiện 04 chương trình công tác, 19 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, hỗ trợ khuyến khích đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng rà soát, xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện về pháp lý, kinh phí và tổ chức cho nhân dân tham gia trên mọi lĩnh vực.

Vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy tốt hơn thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của chính quyền. Điều này được thể hiện rõ qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã thể hiện được vai trò của mình thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và thực tế cho thấy ở nơi nào cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân thì nơi đó phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự có hiệu quả.

Việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian vừa qua đã thu được những kết quả đáng khích lệ, bầu không khí dân chủ và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên. Nhiều xã, phường, thị trấn đã phát huy được quyền làm chủ thực sự của nhân dân, kịp thời khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đại đoàn kết, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo tác phong dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đặc biệt, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác dân vận và phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” được đề cao.

Trong hoạt động, điều hành, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh triển khai Đề án cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hài lòng, hưởng ứng tích cực từ người dân, doanh nghiệp. Lào Cai đã phê duyệt danh mục 477 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết, trong đó tập trung vào các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện giao dịch nhiều, bao gồm: 330 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 95 thủ tục hành chính cấp huyện và 52 thủ tục hành chính cấp xã. Từ năm 2016 đến nay có gần 30.000 lượt hồ sơ được thực hiện cắt giảm, tiết kiệm được trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường các biện pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Lào Cai đã tổ chức thí điểm cho Bưu điện tỉnh đặt quầy tư vấn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC và giới thiệu dịch vụ nộp hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của một số đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đồng thời thực hiện kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ TTHC công khai trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (http://tthc.laocai.gov.vn) với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (hanhchinhcong.vnpost.vn); kết nối với hệ thống của ngân hàng để thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến qua mạng và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện cho nhân dân khi thực hiện TTHC với cơ quan hành chính.

Lào Cai đã tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan nhà nước các cấp với hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân vận ngày càng thiết thực hơn. Các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, sự cố môi trường,... đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan nhằm giải quyết kịp thời, động viên, hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nắm bắt kịp thời những băn khoăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có các giải pháp chỉ đạo và giải quyết. Nhờ có sự phối kết hợp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân vận, lấy công tác dân vận để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở đã mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị.

Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã dành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân tại xã, phường, khu phố nơi có nhiều khiếu kiện phức tạp; phát hiện và xử lý tại chỗ các mâu thuẫn phát sinh cũng như các khiếu kiện trong cộng đồng dân cư. Chính quyền các cấp quan tâm phối hợp với các ngành liên quan giải quyết tốt các vụ tranh chấp, tiến hành hòa giải thành công các vụ tranh chấp ở cơ sở.

Mô hình "Dân vận khéo" trong các cơ quan Nhà nước cũng được chú trọng triển khai. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng ngàn mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Nhiều mô hình, điển hình có sức lan toả được nhân rộng đã góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các mô hình đó, đã và đang góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Thanh Mai

Tin Liên Quan

Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới Si Ma Cai

Nhờ các chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước, với lực lượng nòng cốt là những chiến sỹ mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Si Ma Cai, ngoài nhiệm vụ giữ chắc cây súng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Họ còn dành nhiều tâm huyết giúp nhân dân 3 xã biên giới Si Ma Cai, Sán Chải và Nàn Sán,...

Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ phát triển KT-XH

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của Lào Cai luôn được quan tâm, triển khai đồng bộ, toàn diện từ cải cách thể chế đến cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần quan trọng vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng

Sáng 23/11, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV.

Đường sắt tăng nhiều tàu du lịch Hà Nội - Lào Cai dịp Tết Dương lịch 2021

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã có kế hoạch tăng tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch 2021.

Khai mạc Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai tại Hà Nội

Sáng 21/11, UBND huyện Mường Khương và Trung tâm Thương mại Big C Thăng Long phối hợp tổ chức Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai tại Hà Nội.

Tổ chức Tuần lễ giới thiệu quýt Mường Khương tại Hà Nội

Từ ngày 21/11 đến 25/11, UBND huyện Mường Khương tổ chức Tuần lễ giới thiệu quýt Mường Khương tại thủ đô Hà Nội.