Bản tin số 416 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 13/11/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 07 - 13/11/2022: 17 trường hợp (giảm 16 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 06 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 06 trường hợp.

- Bảo Thắng: 02 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 02 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.260 bệnh nhân. Trong đó: 186.244 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 16 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 16 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 07 - 13/11/2022: 06 trường hợp (tăng 01 ca so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 02 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 14 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 10 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 02 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn: 02 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

Không có triệu chứng: 16 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.278.409 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 113.470 người (chiếm 96,1% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 87.619 người (chiếm 74,21% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.717 người (chiếm 99,49% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 84.805 người (chiếm 98,44% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 64.927 người (chiếm 75,36% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.783 người (chiếm 99,86% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 480.287 người (chiếm 99,34% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.842 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 1: 411.122 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 206.837 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.014 người, đạt 98,16%; Mũi 2: 11.806 người, đạt 77,19% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.160 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.159 người, đạt 99,99%; Mũi nhắc lại: 8.255 đạt 81,25% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.092 người, đạt 100%; Mũi 2: 73.088 người, đạt 99,99% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.476 người. Mũi nhắc lại lần 2: 36.452 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.460 người, đạt 97,34%; Mũi 2: 8.792 người, đạt 68,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.024 người, đạt 99,26%; Mũi 2: 10.024 người, đạt 99,26%; Mũi nhắc lại: 7.349 người, đạt 72,77% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.241 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 53.948 người, đạt 99,23% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.987 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.811 người. Mũi nhắc lại lần 2: 27.805 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.074 người, đạt 96,90%; Mũi 2: 11.610 người, đạt 86,05% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.702 người, đạt 96,72%; Mũi 2: 9.612 người, đạt 95,82%; Mũi nhắc lại: 7.969 người, đạt 77,44% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.074 người, đạt 99,74%; Mũi 2: 48.768 người, đạt 99,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 47.884 người. Mũi nhắc lại lần 2: 19.925 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.102 người, đạt 95,58 %; Mũi 2: 9.168 người, đạt 78,93% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.439 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 8.222 người, đạt 97,36%; Mũi nhắc lại: 6.475 người, đạt 76,67% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.011 người, đạt 99,84%; Mũi 2: 40.786 người, đạt 99,29% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 35.976 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.701 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.053 người, đạt 97,96%; Mũi 2: 9.435 người, đạt 83,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.633 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.534 người, đạt 98,70%; Mũi nhắc lại: 5.553 người, đạt 72,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.633 người, đạt 99,75%; Mũi 2: 34.586 người, đạt 99,61% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 28.839 người. Mũi nhắc lại lần 2: 10.354 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.271 người, đạt 97,98%; Mũi 2: 7.423 người, đạt 64,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.746 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.643 người, đạt 98,94%; Mũi nhắc lại: 5.601 người, đạt 57,47% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.648 người, đạt 99,42%; Mũi 2: 41.648 người, đạt 99,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.957 người. Mũi nhắc lại lần 2: 12.329 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.121 người, đạt 91,95%; Mũi 2: 4.236 người, đạt 63,63% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.132 người, đạt 99,75%; Mũi 2: 4.994 người, đạt 97,07%; Mũi nhắc lại: 3.651 người, đạt 70,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.486 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 20.504 người, đạt 100,01% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.980 người. Mũi nhắc lại lần 2: 6.610 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.926 người, đạt 93,50%; Mũi 2: 14.561 người, đạt 68,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.862 người, đạt 99,91%; Mũi 2: 14.834 người, đạt 99,72%; Mũi nhắc lại: 12.864 người, đạt 86,48% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.560 người, đạt 99,98%; Mũi 2: 105.536 người, đạt 99,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 91.157 người. Mũi nhắc lại lần 2: 48.399 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.458 người, đạt 95,32%; Mũi 2: 10.601 người, đạt 75,08% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.019 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.784 người, đạt 97,65%; Mũi nhắc lại: 7.220 người, đạt 72,06% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 63.040 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.425 người, đạt 97,44% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.046 người. Mũi nhắc lại lần 2: 28.794 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn./.

Tiểu ban Truyền thông