Tin mới cập nhật17-08-2022

Chiến lược phát triển du lịch Lào Cai: Một tầm nhìn, đa giá trị

Việc xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ cấp bách để góp phần đưa du lịch Lào Cai phát triển nhanh hơn nữa. Thông qua xây dựng Chiến...

Khoảnh khắc Lào Cai