Thế giới

Canada thúc đẩy thương mại tự do

Chính quyền Thủ tướng Canada J.Trudeau đang nỗ lực đa dạng hóa mối quan hệ thương mại của Ottawa với các đối tác. Tuy nhiên, việc đảng Tự do cầm quyền...