Bản tin số 421 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 18/12/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 12/12 - 18/12/2022: 14 trường hợp (giảm 19 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Bảo Yên 05 trường hợp.

- Thành phố Lào Cai: 04 trường hợp.

- Bảo Thắng 02 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 01 trường hợp.

- Văn Bàn: 01 trường hợp.

- Bắc Hà: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.370 bệnh nhân. Trong đó: 186.353 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 17 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 17 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 12/12 - 18/12/2022: 29 trường hợp (tăng 26 ca tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 03 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 14 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

Không có triệu chứng: 17.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.330.811 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 116.933 người (chiếm 97,42% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 103.792 người (chiếm 86,47% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 86.053 người (chiếm 98,96% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 85.325 người (chiếm 98,12% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 68.229 người (chiếm 78,46% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 483.261 người (chiếm 99,87% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 480.746 người (chiếm 99,35% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.842 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 1: 417.813 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 227.817 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.545 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 13.344 người, đạt 87,24% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.190 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.190 người, đạt 100%; Mũi nhắc lại: 8.392 đạt 82,36 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.111 người, đạt 100%; Mũi 2: 73.108 người, đạt 100% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.911 người. Mũi nhắc lại lần 2: 38.237 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.777 người, đạt 98,82%; Mũi 2: 9.807 người, đạt 75,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.120 người, đạt 97,75%; Mũi 2: 10.120 người, đạt 97,75%; Mũi nhắc lại: 7.753 người, đạt 75,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.286 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 54.015 người, đạt 99,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.987 người; Mũi nhắc lại lần 1: 45.295 người. Mũi nhắc lại lần 2: 29.320 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.174 người, đạt 97,28%; Mũi 2: 11.798 người, đạt 87,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.708 người, đạt 93,77%; Mũi 2: 9.654 người, đạt 93,25%; Mũi nhắc lại: 8.648 người, đạt 83,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.075 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 48.781 người, đạt 99,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 48.045 người. Mũi nhắc lại lần 2: 21.821 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.476 người, đạt 98,80 %; Mũi 2: 10.158 người, đạt 87,46% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.457 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 8.265 người, đạt 97,66%; Mũi nhắc lại: 6.785 người, đạt 80,17% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.015 người, đạt 99,84%; Mũi 2: 40.809 người, đạt 99,34% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 36.447 người. Mũi nhắc lại lần 2: 18.329 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.462 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 10.555 người, đạt 93,55% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.689 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.584 người, đạt 98,63%; Mũi nhắc lại: 5.719 người, đạt 74,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.669 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 34.614 người, đạt 99,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 30.052 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.470 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.646 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 8.740 người, đạt 75,98% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.769 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 9.803 người, đạt 100,00%; Mũi nhắc lại: 6.340 người, đạt 64,83% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.773 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 41.723 người, đạt 99,52% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 35.889 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.227 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.349 người, đạt 95,37%; Mũi 2: 4.977 người, đạt 74,76% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.230 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 5.050 người, đạt 96,48%; Mũi nhắc lại: 3.802 người, đạt 72,64% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.707 người, đạt 100%; Mũi 2: 20.655 người, đạt 99,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 18.874 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.176 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 20.449 người, đạt 95,96%; Mũi 2: 17.965 người, đạt 84,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.870 người, đạt 99,95%; Mũi 2: 14.837 người, đạt 99,73%; Mũi nhắc lại: 13.234 người, đạt 88,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.573 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.539 người, đạt 99,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 92.386 người. Mũi nhắc lại lần 2: 52.190 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.791 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 12.543 người, đạt 91,27% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.020 người, đạt 100,00%; Mũi 2: 9.822 người, đạt 98,02%; Mũi nhắc lại: 7.556 người, đạt 75,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 63.052 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 61.502 người, đạt 97,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.914 người. Mũi nhắc lại lần 2: 32.047 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn./.

Tiểu ban Truyền thông