Bản tin số 419 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 04/12/2022

1.Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 28/11 - 04/12/2022: 27 trường hợp (tăng 09 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 25 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 01 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 01 trường hợp

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.323 bệnh nhân. Trong đó: 186.312 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 11 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 11 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 28/11 - 04/12/2022: 03 trường hợp (bằng số ca tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 01 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 01 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 09 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 09 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

Không có triệu chứng: 11 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.321.886 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 116.331 người (chiếm 98,69% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 96.694 người (chiếm 82,03% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.984 người (chiếm 98,96% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 85.250 người (chiếm 98,11% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 68.101 người (chiếm 78,37% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 483.261 người (chiếm 99,87% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 480.708 người (chiếm 99,34% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.842 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 1: 417.533 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 227.182 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.506 người, đạt 101,38%; Mũi 2: 13.158 người, đạt 86,03% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.190 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.190 người, đạt 100%; Mũi nhắc lại: 8.387 đạt 82,31 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.111 người, đạt 100%; Mũi 2: 73.108 người, đạt 100% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.879 người. Mũi nhắc lại lần 2: 38.208 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.777 người, đạt 98,82%; Mũi 2: 9.740 người, đạt 75,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.051 người, đạt 97,71%; Mũi 2: 10.051 người, đạt 97,71%; Mũi nhắc lại: 7.737 người, đạt 75,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.286 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 54.008 người, đạt 99,21% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.987 người; Mũi nhắc lại lần 1: 45.295 người. Mũi nhắc lại lần 2: 29.306 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.174 người, đạt 97,28%; Mũi 2: 11.798 người, đạt 87,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.708 người, đạt 93,77%; Mũi 2: 9.650 người, đạt 93,21%; Mũi nhắc lại: 8.648 người, đạt 83,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.075 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 48.781 người, đạt 99,12% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 48.041 người. Mũi nhắc lại lần 2: 21.752 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.409 người, đạt 98,23 %; Mũi 2: 9.903 người, đạt 85,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.457 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 8.263 người, đạt 97,64%; Mũi nhắc lại: 6.775 người, đạt 80,05% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.015 người, đạt 99,84%; Mũi 2: 40.805 người, đạt 99,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 36.311 người. Mũi nhắc lại lần 2: 18.240 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.423 người, đạt 101,24%; Mũi 2: 10.016 người, đạt 88,77% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.689 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.584 người, đạt 98,63%; Mũi nhắc lại: 5.719 người, đạt 74,38% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.669 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 34.614 người, đạt 99,60% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 30.052 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.470 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.640 người, đạt 101,19%; Mũi 2: 8.436 người, đạt 73,34% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.769 người, đạt 99,90%; Mũi 2: 9.803 người, đạt 100,25%; Mũi nhắc lại: 6.340 người, đạt 64,83% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.773 người, đạt 99,69%; Mũi 2: 41.700 người, đạt 99,52% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 35.852 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.152 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.303 người, đạt 94,68%; Mũi 2: 4.769 người, đạt 71,64% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.230 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 5.050 người, đạt 96,48%; Mũi nhắc lại: 3.802 người, đạt 72,64% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.707 người, đạt 100%; Mũi 2: 20.655 người, đạt 99,75% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 18.851 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.116 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 20.361 người, đạt 95,54%; Mũi 2: 17.325 người, đạt 81,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.870 người, đạt 99,95%; Mũi 2: 14.837 người, đạt 99,73%; Mũi nhắc lại: 13.231 người, đạt 88,94% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.573 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.539 người, đạt 99,96% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 92.372 người. Mũi nhắc lại lần 2: 52.070 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.738 người, đạt 100%; Mũi 2: 11.549 người, đạt 84,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.020 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.822 người, đạt 98,02%; Mũi nhắc lại: 7.462 người, đạt 74,47% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 63.052 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 61.498 người, đạt 97,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 46.880 người. Mũi nhắc lại lần 2: 31.868 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Tiểu ban Truyền thông

Tiểu ban Truyền thông