Bản tin số 412 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 16/10/2022

1. Thông tin về ca mắc COVID-19

Tổng số F0 ghi nhận mới từ ngày 10/10 - 16/10/2022: 55 trường hợp (giảm 43 trường hợp so với tuần trước). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 32 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 07 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 06 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 04 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 04 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 01 trường hợp.

- Tỉnh khác: 01 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân khỏi và đang điều trị: 186.144 bệnh nhân. Trong đó: 186.079 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 65 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 65 bệnh nhân.

Số F0 nhập viện điều trị mới từ ngày 10/10 - 16/10/2022: 04 trường hợp (giảm 10 trường hợp so với tuần trước).

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 05 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 0 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 60 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 35 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 10 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 04 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 03; Huyện Văn Bàn: 08 bệnh nhân).

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 65 trường hợp.

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 2.214.388 mũi tiêm 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi:

+ Mũi 1: 113.094 người (chiếm 96,49% tổng số trẻ có mặt).

+ Mũi 2: 86.136 người (chiếm 73,49% tổng số trẻ có mặt).

- Tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi:

+ Mũi 1: 85.350 người (chiếm 99,74% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi 2: 83.947 người (chiếm 98,1% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Mũi nhắc lại: 57.074 (chiếm 66,7% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1: 482.397 người (chiếm 99,85% dân số 18 tuổi trở lên).

+ Mũi 2: 479.565 người (chiếm 99,26% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 400.540 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 260.830 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 397.675 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại lần 2: 165.455 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 15.006 người, đạt 98,11%; Mũi 2: 11.754 người, đạt 76,85% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.101 người, đạt 100%; Mũi 2: 10.100 người, đạt 100%; Mũi nhắc lại: 7.820  đạt 77,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 73.033 người, đạt 100%; Mũi 2: 73.032 người, đạt 100% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.587 người; Mũi nhắc lại lần 1: 63.103 người. Mũi nhắc lại lần 2: 33.961 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.460 người, đạt 99,51%; Mũi 2: 8.792 người, đạt 70,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.880 người, đạt 99,34%; Mũi 2: 9.880 người, đạt 98,89 %; Mũi nhắc lại: 6.307 người, đạt 63,13% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 54.091 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 53.742 người, đạt 99,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.975 người; Mũi nhắc lại lần 1: 41.948 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.168 người.

- Huyện Bát Xát

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 12.786 người, đạt 98,85%; Mũi 2: 10.870 người, đạt 84,04% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.680 người, đạt 99,34%; Mũi 2: 9.594 người, đạt 98,46%; Mũi nhắc lại: 7,133 người, đạt 73,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.060 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 48.738 người, đạt 99,06% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 30.663 người; Mũi nhắc lại lần 1: 47.277 người. Mũi nhắc lại lần 2: 16.918 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.090 người, đạt 95,48 %; Mũi 2: 9.102 người, đạt 78,36% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.412 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 8.143 người, đạt 96,72%; Mũi nhắc lại: 5.562 người, đạt 66,06% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 49.060 người, đạt 99,72%; Mũi 2: 40.729 người, đạt 99,23% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.645 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.476 người. Mũi nhắc lại lần 2: 11.657 người.

- Huyện Mường Khương

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.053 người, đạt 97,96%; Mũi 2: 9.435 người, đạt 83,62% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.630 người, đạt 100%; Mũi 2: 7.468 người, đạt 97,88%; Mũi nhắc lại: 5.174 người, đạt 67,81% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.625 người, đạt 99,76%; Mũi 2: 34.509 người, đạt 99,41% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.610 người; Mũi nhắc lại lần 1: 27.381 người. Mũi nhắc lại lần 2: 8.485 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 11.271 người, đạt 97,98%; Mũi 2: 7.423 người, đạt 64,53% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.746 người, đạt 100%; Mũi 2: 9.475 người, đạt 97,22%; Mũi nhắc lại: 4.921 người, đạt 50,49% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.631 người, đạt 99,37%; Mũi 2: 41.625 người, đạt 99,37% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.858 người; Mũi nhắc lại lần 1: 34.281 người. Mũi nhắc lại lần 2: 10.867 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 6.110 người, đạt 91,78%; Mũi 2: 4.185 người, đạt 62,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 5.090 người, đạt 99,53%; Mũi 2: 4.904 người, đạt 95,89%; Mũi nhắc lại: 3.021 người, đạt 59,07% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.450 người, đạt 99,87%; Mũi 2: 20.425 người, đạt 99,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 9.381 người; Mũi nhắc lại lần 1: 17.560 người. Mũi nhắc lại lần 2: 5.704 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 19.920 người, đạt 93,47%; Mũi 2: 14.535 người, đạt 68,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.806 người, đạt 99,89%; Mũi 2: 14.790 người, đạt 99,78%; Mũi nhắc lại: 10,435 người, đạt 70,40% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.543 người, đạt 100%; Mũi 2: 105.496 người, đạt 99,95% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.633 người; Mũi nhắc lại lần 1: 88.812 người. Mũi nhắc lại lần 2: 40.623 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: 13.398 người, đạt 95,12%; Mũi 2: 10.040 người, đạt 71,28% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 5 đến dưới 12 tuổi tại huyện).

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 10.005 người, đạt 99,99%; Mũi 2: 9.593 người, đạt 95,87%; Mũi nhắc lại: 6.701 người, đạt 66,97% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.992 người, đạt 100%; Mũi 2: 61.269 người, đạt 97,26% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 38.478 người; Mũi nhắc lại lần 1: 44.702 người. Mũi nhắc lại lần 2: 21.072 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ 1: 152/152 xã/phường/thị trấn.

Tiểu ban Truyền thông