Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 19/10/2007, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Chi tiết Quyết định 71/2007/QĐ-UBND xem tại đây.

Tin Liên Quan

Si Ma Cai: Hiệu quả từ công tác giảm nghèo bền vững

Trên cơ sở 4 chương trình và 12 đề án trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, cùng với các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh, Chương trình MTQG nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, huyện Si Ma Cai đã thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

Ngày 25/7/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.

Quy định về nội dung, chương trình, phạm vi phiên họp báo định kỳ của UBND tỉnh Lào Cai

Ngày 22/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ký Quyết định số 1063/QĐ-UBND ban hành Quy định về nội dung, chương trình, phạm vi phiên họp báo định kỳ của UBND tỉnh Lào Cai.  

Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 12/4/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND banh hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai.