Bản tin số 352 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 31/3/2022

I. Công tác giám sát

1. Thông tin về ca mắc Covid-19

Tổng số F0 ghi nhận mới: 2.981 trường hợp (giảm 100 trường hợp so với ngày 30/3/2022). Trong đó:

- Thành phố Lào Cai: 685 trường hợp.

- Huyện Bảo Thắng: 409 trường hợp.

- Huyện Văn Bàn: 393 trường hợp.

- Huyện Bảo Yên: 389 trường hợp.

- Huyện Bát Xát: 351 trường hợp.

- Huyện Mường Khương: 306 trường hợp.

- Huyện Bắc Hà: 197 trường hợp.

- Thị xã Sa Pa: 141 trường hợp.

- Huyện Si Ma Cai: 110 trường hợp.

2. Luỹ kế bệnh nhân đã điều trị khỏi và đang điều trị: 151.920 bệnh nhân. Trong đó: 119.910 bệnh nhân đã điều trị khỏi; 32.010 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Lào Cai.

3. Công tác điều trị

3.1. Tổng số: 32.010 bệnh nhân. Trong đó:

- Điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh: 181 bệnh nhân.

- Điều trị tại bệnh viện tuyến huyện: 794 bệnh nhân.

- Điều trị tại nhà: 28.054 bệnh nhân (Thành phố Lào Cai: 6.206 bệnh nhân; Thị xã Sa Pa: 1.302 bệnh nhân; Huyện Bảo Thắng: 3.730 bệnh nhân; Huyện Bảo Yên: 4.125 bệnh nhân; Huyện Bắc Hà: 3.299 bệnh nhân; Huyện Bát Xát: 3.414 bệnh nhân; Huyện Si Ma Cai: 1.173 bệnh nhân; Huyện Mường Khương: 1.729 bệnh nhân; Huyện Văn Bàn 3.076 bệnh nhân).

- Đang chờ đánh giá, sắp xếp điều kiện điều trị (Cách ly tạm thời tại các huyện/thị xã/thành phố): 2.981 trường hợp.

3.2. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân

- Không có triệu chứng: 31.243 trường hợp.

- Có triệu chứng nhẹ: 697 trường hợp.

- Có triệu chứng vừa: 60 trường hợp.

- Có triệu chứng nặng: 10 trường hợp (08 trường hợp thở ôxy qua Mask; 02 trường hợp thở máy xâm lấn).

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

4.1. Tổng số mũi tiêm được: 1.520.499 mũi tiêm 

- Số người tiêm mũi 1 là: 559.425 người. Trong đó:

+ Số người từ 12 đến dưới 18 tuổi: 81.176 người (chiếm 99,44% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Số người 18 tuổi trở lên: 478.249 người (chiếm 99,55% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 2 là: 550.172 người. Trong đó:

+ Số người từ 12 đến dưới 18 tuổi: 76.842 người (chiếm 94,13% dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi).

+ Số người 18 tuổi trở lên: 473.330 người (chiếm 98,52% dân số 18 tuổi trở lên).

- Số người tiêm mũi 3: 410.902 người. Trong đó:

+ Số người tiêm mũi bổ sung: 261.998 người.

+ Số người tiêm mũi nhắc lại: 148.904 người.

4.2. Chi tiết số liệu tiêm chủng tại các địa phương

- Huyện Bảo Thắng

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.578 người, đạt 98,37%; Mũi 2: 9.079  người, đạt 93,24% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 72.108 người, đạt 99,06%; Mũi 2: 71.964 người, đạt 98,87% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 45.003 người; Mũi nhắc lại: 16.318 người.

- Huyện Bảo Yên

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.491 người, đạt 99,96%; Mũi 2: 8.754 người, đạt 92,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 53.068 người, đạt 98,73%; Mũi 2: 52.838 người, đạt 98,30% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 34.302 người; Mũi nhắc lại: 9.722 người.

- Huyện Bát Xát

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 8.926 người, đạt 99,96%; Mũi 2: 8.754 người, đạt 97,47% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 48.839 người, đạt 99,41; Mũi 2: 48.321 người, đạt 98,42% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 33.430 người; Mũi nhắc lại: 10.362 người.

- Huyện Bắc Hà

+ Người từ 12 đến dưới 18tuổi: Mũi 1: 8.091 người, đạt 99,59%; Mũi 2: 7.546 người, đạt 92,89% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 40.739 người, đạt 99,67 %; Mũi 2: 39.922 người, đạt 97,68% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 16.727 người; Mũi nhắc lại: 15.230 người.

- Huyện Mường Khương

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 7.243 người, đạt 99,93%; Mũi 2: 6.767 người, đạt 93,36 % (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 34.329 người, đạt 99,34%; Mũi 2: 34.156 người, đạt 98,84% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 21.353 người; Mũi nhắc lại: 11.068 người.

- Thị xã Sa Pa

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.167 người, đạt 98,59%; Mũi 2: 8.351 người, đạt 89,82% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thị xã).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 41.285 người đạt 99,68%; Mũi 2: 41.084 người, đạt 99,20% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thị xã).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 17.227 người; Mũi nhắc lại: 19.400 người.

- Huyện Si Ma Cai

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 4.740 người, đạt 99,92%; Mũi 2: 4.346 người, đạt 91,61% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 20.158 người, đạt 100%; Mũi 2: 19.889 người, đạt 98,67% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 10.314 người; Mũi nhắc lại: 6.171 người.

- Thành phố Lào Cai

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 14.589 người, đạt 99,50%; Mũi 2: 14.444 người, đạt 98,51% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 105.230 người, đạt 99,94%; Mũi 2: 104.584 người, đạt 99,33% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 46.607 người; Mũi nhắc lại: 51.517 người.

- Huyện Văn Bàn

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Mũi 1: 9.351 người, đạt 99,54%; Mũi 2: 8.851 người, đạt 94,22% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tại huyện).

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1: 62.493 người, đạt 100%; Mũi 2: 60.572 người, đạt 96,93% (Tỷ lệ mũi tiêm/dân số từ 18 tuổi trở lên tại huyện).

+ Người tiêm mũi bổ sung: 37.035 người; Mũi nhắc lại: 9.116 người.

5. Đánh giá phân loại cấp độ dịch tại Lào Cai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Cấp độ của xã/phường/thị trấn

- Cấp độ 1: 03/152 xã/phường/thị trấn.

- Cấp độ 2: 03/152 xã/phường/thị trấn.

- Cấp độ 3: 142/152 xã/phường/thị trấn.

- Cấp độ 4: 04/152 xã/phường/thị trấn.

Chi tiết xem tại đường link:

https://syt.laocai.gov.vn/1222/27362/74091/659607/tinh-hinh-dich-benh-do-virus-ncov/ket-qua-danh-gia-phan-loai-cap-do-dich-tinh-lao-cai-cap-nhat-den-27-3-2022

II. Khuyến cáo công tác phòng chống dịch

Hướng dẫn khai báo online và theo dõi sức khỏe cho người mắc Covid-19 điều trị tại nhà

Sau khi test nhanh có kết quả dương tính, người dân thực hiện các bước sau:

1. Bước 1: Thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 02m với người xung quanh, hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang y tế, tự cách ly y tế tại phòng riêng.

Đăng nhập trên phần mềm

https://chamsocsuckhoe.laocai.gov.vn/landingpage

trên điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet và thực hiện theo hướng dẫn để khai báo.

Trường hợp F0 là trẻ em và người cao tuổi không biết sử dụng phần mềm thì người nhà trong gia đình khai báo hộ.

Trường hợp không khai báo được trên phần mềm phải gọi điện đến Trạm y tế/Tổ COVID cộng đồng, tổ trưởng tổ dân phố (trưởng thôn/bản) nơi F0 cư trú để khai báo.

2. Bước 2: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo quá trình điều trị tại nhà

- Trong quá trình điều trị tại nhà, người bệnh cần khai báo tình trạng sức khỏe hàng ngày ít nhất 1 lần trên phần mềm chamsocsuckhoe.laocai.gov.vn  (Phần mềm có mục hướng dẫn tự chăm sóc sức khỏe và xử lý một số các triệu chứng thông thường).

- Ngay khi có các dấu hiệu nguy cơ cần báo ngay cho cơ sở y tế/bác sĩ tư vấn trên địa bàn theo danh sách công khai tại Trạm Y tế.

3. Bước 3: Kết thúc điều trị

Sau 7 ngày kể từ ngày xác định là F0 cần thực hiện xét nghiệm test nhanh (tự làm xét nghiệm gửi minh chứng bằng hình ảnh cho Trạm y tế/Tổ COVID cộng đồng hoặc do Trạm y tế/Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ thực hiện).

Trường hợp kết quả âm tính được kết thúc điều trị.

Trường hợp kết quả dương tính tiếp tục cách ly thêm 3 ngày (đủ 10 ngày) đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin theo quy định; cách ly thêm 7 ngày (đủ 14 ngày) đối với người chưa tiêm đủ liều vắc xin theo quy định. Sau đó sẽ kết thúc điều trị.

4. Bước 4: Sau khi kết thúc điều trị, liên hệ với Trạm Y tế nơi F0 được quản lý để được cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh/giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; liên hệ với Tổ dân phố để được cấp giấy hoàn thành cách ly y tế./.

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam:

https://covid19.ncsc.gov.vn/dulieu/

2. Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19: http://covidmap.laocai.gov.vn/

3. Hệ thống kết nối thông tin chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà tỉnh Lào Cai:

https://chamsocsuckhoe.laocai.gov.vn/

4. Đường dây nóng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19:

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai: 0969.841.414.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai: 0822.188.137.

- Bộ Y tế: 1900.9095.

5. Đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khó khăn của người dân: 0363.111.558.

6. Đường dây nóng hỗ trợ ứng dụng Công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19: 0214. 3822.999; 0969.666.239.

7. Tài liệu tham khảo:

- Hướng dẫn khai báo và chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà:

Hướng dẫn khai báo sức khỏe F0 tại nhà & tại cơ sở thu dung, điều trị | Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai (laocaitv.vn)

- Hướng dẫn điều trị, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc Covid-19 theo đường link sau:

https://stttt.laocai.gov.vn/1229/27531/73015/651810/phong-chong-dich-benh-virus-corona/tai-lieu-tuyen-truyen-huong-dan-dieu-tri-cham-soc-suc-khoe-tai-nha-cho-nguoi-mac-covid-19

- Videoclip Hướng dẫn phục hồi chức năng cho người nhiễm Covid-19 không triệu chứng, thể nhẹ và sau điều trị theo đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/1Csgqvjng8Vkn2PobPg55pe-Q42s12fNM/view

 

 

Tiểu ban Truyền thông